Các nhà cung cấp các khóa đào tạo tốt nhất tại Việt Nam
Các khóa đào tạo về Tài chính tốt nhất gần bạn ở Việt Nam. Đánh giá với đánh giá thực tế
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP
Học viên có tư duy sử dụng nhân sự để từng bước chuyển hoá bộ phận Tài chính từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện. Khoán thực hiện văn hoá doanh nghiệp và bộ phận Tài chính - Kế toán, khoán theo khối lượng công quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện.
Cities: Hà nội,
Number of lessons:
Course duration: 60 ngày
Employment: No
IHRM PROGRAM
Học viên tham gia chương trình IHRM sẽ được trang bị "Hệ thống học liệu SHRM" (SHRM Learning System®) - được xây dựng bằng công nghệ tiên tiến nhất, bao gồm các công cụ như SmartStudy, các học phần toàn diện ở định dạng điện tử và sách in, các nguồn tài liệu trực tuyến dễ dàng truy cập bằng thiết bị di động. Hệ thống học liệu SHRM này luôn đứng đầu và được tin dùng bởi giới quản trị nhân sự trên toàn thế giới.
Price: 43.513.200 VND
Number of lessons:
Course duration: 9 ngày
Employment: No
Pro CMA Review Course
Chương trình Đào tạo & Luyện thi Chứng chỉ U.S. CMA được triển khai bởi Trường Tài chính Kế toán PACE, một trường đào tạo chuyên sâu về “tài chính - kế toán” thuộc Học viện Quản lý PACE. Trường Tài chính Kế toán PACE với bề dày 21 năm kinh nghiệm về đào tạo Giám đốc Tài chính (CFO), là đối tác được ủy quyền chính thức của IMA để triển khai chương trình đào tạo và luyện thi Chứng chỉ Kế toán Quản trị Hoa Kỳ CMA tại Việt Nam
Price: 63,113,100 VND
Number of lessons:
Course duration: 198 giờ
Employment: No
KHÓA HỌC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Khóa học tài chính Doanh nghiệp là khóa học được các chuyên gia tài chính đang làm nghề biên soạn bài bản nhằm mục đích giúp học viên có được kiến thức về tài chính hệ thống, chắc chắn, ứng dụng vào phân tích thực tế tại DN và đầu tư tài chính. Khóa học bao gồm 2 phần: (i) Phần I - Phân tích khái quát tài chính DN; (ii) Phần II - Phân tích chuyên sâu Tài chính DN. Khóa học cung cấp những kiến thức phân tích hiệu quả trên những case study và báo cáo tài chính thực tế tại DN, trực tiếp do các chuyên gia lâu năm kinh nghiệm giảng dạy. Sau một thời gian đi vào tổ chức, khóa học tài chính doanh nghiệp tại trung tâm Lê Ánh đã tạo ra sự khác biệt rõ nét với các khóa học khác trên thị trường về chương trình đào tạo thực tế, đội ngũ giảng viên chất lượng (100% giảng viên tham gia giảng dạy khóa học đều có tối thiểu hơn 10 năm kinh nghiệm làm nghề, có thời gian dài nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực tài chính tại các tổ chức, DN lớn). Ngoài ra với những chính sách hỗ trợ học viên tốt nhất (học phí, giải đáp kiến thức, bảo lưu khóa học ...), trung tâm Lê Ánh đã và đang nhận được những phản hồi tốt của toàn bộ học viên và các chuyên gia làm nghề thực tế. Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể tự tin phân tích tình hình tài chính tại DN, từ đó phục vụ tốt cho công việc, hoạt động quản lý và đầu tư tài chính.
Price: 4.000.000 ĐỒNG
Cities: Hà nội,
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NÂNG CAO
Khóa học PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NÂNG CAO được xây dựng nhằm trang bị cho học viên các kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về những điểm quan trọng nhất trong công tác phân tích BCTC và đánh giá "sức khỏe" của doanh nghiệp. Bạn sẽ nâng cao kỹ năng sử dụng các công cụ tài chính, phân tích được dòng tiền của doanh nghiệp. Từ những thông tin quan trọng ghi nhận được, bạn sẽ đưa ra được những tư vấn tốt nhất cho Ban Giám đốc hoặc quyết định có lợi nhất cho hoạt động của chính doanh nghiệp mình.
Price: 600.000 VND
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No

Với mong muốn xây dựng một môi trường tri thức năng động, sáng tạo và hiệu quả thực sự, bằng tâm huyết cùng sự thấu hiểu, chúng tôi đã tạo nên Creative E-learning Box – nơi cung cấp chương trình đào tạo trực tuyến chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính – Kế toán.

Đọc thêm
Professional selling skills
Sự tự tin khi bán hàng bắt nguồn từ việc hiểu rõ sản phẩm, khách hàng và ‘quy trình bán hàng’. Khóa đào tạo 2 ngày này được thiết kế để cung cấp cho nhân viên bán hàng các kỹ năng và năng lực chính cần thiết để trở thành những người xây dựng mối quan hệ hiệu quả và có thể đạt được kết quả bán hàng cao liên tục. Khóa học này bao gồm một số hoạt động cá nhân và nhóm được thiết kế để giúp người tham gia thực hành kỹ năng bán hàng của họ.
Price: 5,400,000 VNĐ
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
HR for Non-HR Managers
Khóa học được thiết kế dành cho quản lý nhân sự không chuyên, đặc biệt dành cho những cá nhân còn ít kinh nghiệm giải quyết những vấn đề liên quan đến nhân sự trong tương lai.
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
FINANCE FOR NON FINANCIAL MANAGERS
Khóa học này được thiết kế cho các nhà quản lý phi tài chính trong mọi lĩnh vực chức năng, những người cần hiểu ngôn ngữ và các nguyên tắc cơ bản của tài chính trong các tổ chức và những người muốn cảm thấy tự tin khi chuẩn bị ngân sách.
Price: 7.600.000 VND
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT
Xung đột hiện diện trong tất cả các tổ chức. Trong nhiều tình huống mà mọi người đang tương tác với nhau, có khả năng xảy ra bất đồng, thách thức và xung đột. Quản lý xung đột một cách khéo léo và mang tính xây dựng vừa có giá trị vừa cần thiết trong việc tạo cơ hội cho sự thay đổi và phát triển tích cực trong tổ chức.
Price: 6,400,000
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
CHRO – GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP
Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể: Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc Nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới; Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có như: Tổ chức và hoạt động của bộ phận nhân sự; Hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực; Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực; Quy trình tuyển dụng, bổ dụng, thôi dụng; Hiểu biết về pháp luật lao động hiện hành; Xây dựng và triển khai hệ thống chính sách chế độ; và tất cả các lĩnh vực khác liên quan đến nguồn nhân lực của công ty.
Price: 18.800.000 VNĐ
Number of lessons:
Course duration: 3 tháng
Employment: No
CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP
Trong nhung näm gán đay, vai trò của Giám đốc Tài chính (CFO) tai các doanh nghiệp trên thé giói dä phát triến từ chúc năng kế toán và kiếm soát tài chính truyén thóng đén việc trở thành nguoi đóng hành quan trong của CEO. Trên thyc té, nhiéu CFO thành công sau đó đă trờ thành CEO. CFO thoi hiện đại dugc giao nhiệm vu quan trong trong việc xây dung và hỏ tro chién lugc kinh doanh của tó chúc. CFO së tham gia sâu vào việc hoạch dinh các chính sách và các chién lugc tài chính, dóng thoi xây dung ké hoạch tài chính cho hoat dong của doanh nghiệp. Ở thới diếm khüng hoàng và suy thoái kinh té hiện nay, giữa những khó khän tài chính ở cà môi truong kinh tế vi mô län trong pham vi doanh nghiệp, CFO có vai trò quyét dinh trong chien lugc kiếém soát dòng tién, quan tri rùi ro, tüng budc hố trg doanh nghiệp vugt qua khüng hoàng. Có thé nói, công viec cua một CFO thời dại mói vua da diện, vừa thách thúc nhung cúng rát dáng làm, dáng cóng hién. Dé dáp úng những yêu cáu ngày càng khåt khe trong việc quan lý cấu trúc tài chính và giám sát hiệu quà tài chính của một CFO hiện dai, Tó chứúc Gião dục Dào tạo PTI da phát trién chudng trinh dào tgo "CFO- Giám dôc Tai chinh chuyên nghiệp" dua trên nhung nghiên cúu hoc thuật chuyên sâu và kinh nghiệm có duoc tù thuc tiên. Chuong trinh cung cap nén tång thuận lgi giúp nguöi học tiép thu khói lugng lớn kién thúc chuyên ngành và ký năng cán thiét của một CFO, dóng thời trųc tiép thåo luan cung các chuyên gia, ban hoc vé nhiếu van dé duong đai liên quan dén chú đé tài chinh doanh nghiệp.
Price: 18.800.000 VNĐ
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
KHÓA HỌC QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO ĐỘI NGŨ
Một đội ngũ không được quản lý hiệu quả có thể gây lãng phí đến 60% tổng thời gian dành cho công việc. Thường các đội nhóm không hoàn thành mục tiêu do không làm rõ mục đích chung, vai trò các thành viên không rõ ràng tạo ra sự thiếu trách nhiệm, công tác quản lý và lãnh đạo không đạt hiệu quả. Để đội ngũ đạt hiệu suất cao, người lãnh đạo/trưởng nhóm cần có các kĩ năng, kiến thức cần thiết để điều hành và tập hợp tất cả năng lực và kinh nghiệm của các thành viên nhóm thành một khối sức mạnh gắn kết. Phương châm của người lãnh đạo/quản lý đội nhóm là triển khai công việc nhanh gọn, đưa ra các quyết định đúng, thúc đẩy ngọn lửa làm việc sáng tạo cho đội ngũ để mang lại kết quả vượt trội. Chương trình đào tạo Quản Lý Và Lãnh Đạo Đội Ngũ do PTI thiết kế và biên soạn sẽ giúp các nhà quản lý phân tích tính đặc thù và hoạt động của đội ngũ, từ đó áp dụng phong cách lãnh đạo phù hợp để xây dựng và duy trì đội ngũ làm việc với hiệu suất cao.
Price: 999,000đ
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
NGHỆ THUẬT ĐÀM PHÁN & THƯƠNG LƯỢNG
Sự thực hiển nhiên là không ai muốn điều này xảy ra trong công việc kinh doanh. Đàm phán là một phần trong cuộc sống hằng ngày nhưng trong kinh doanh lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với thành bại của một tổ chức. Không có cách gì để có thể khất lần một cuộc cạnh tranh trên bàn đàm phán cả. Ở đây, chúng ta – mỗi doanh nghiệp buộc phải thắng, ở đây, không thể nhân nhượng được nếu chúng ta muốn trở thành một nhà kinh doanh giỏi! Chìa khóa của một nhà đàm phán, thương lượng giỏi là khả năng chuẩn bị, có nhiều chiến thuật rõ ràng, tìm đòn bẩy, cách giải quyết WIN – WIN và kết thúc có hậu. Vấn đề sống còn là nghệ thuật kết hợp những kỹ năng và phương pháp linh hoạt. Các chuyên gia của PTI sẽ định nghĩa về nghệ thuật đàm phán qua khóa học “Nghệ thuật đàm phán & thương lượng” rất ngắn gọn như sau: “Đàm phán giỏi là người đàm phán tự do phát huy ra các giá trị của mình, của công ty mình và tìm mọi cách bán cái giá trị mà mình cho là xuất sắc nhất trong tập hợp các giá trị mà mình và công ty mình sở hữu”
Price: 2.200.000 VNĐ
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
Quản Lý Tài Chính Cá Nhân
Quản lý tài chính cá nhân là một trong những việc quan trọng nhất của cuộc sống mỗi người. Nhưng một thực tế ở Việt Nam, có rất ít người nghĩ đến việc quản lý tiền của mình như thế nào vì “Quản lý tài chính cá nhân” chưa bao giờ được thiết kế giảng dạy ở các cấp học. Và bạn có biết, một trong những bí quyết làm giàu của các đại gia, tỷ phú là họ biết cách quản lý tài chính tốt?
Price: 2.500.000 VNĐ
Number of lessons:
Course duration: 4 tháng
Employment: No
Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột
Trong bất kỳ một doanh nghiệp hay tổ chức nào đều tồn tại những mâu thuẫn – xung đột. Những con người khác nhau với những mục đích và lợi ích khác nhau có thể dẫn đến xung đột. Khi xung đột không được giải quyết hay giải quyết không thỏa đáng sẽ đẩy doanh nghiệp vào tình trạng hỗn loạn, kém hiệu quả. Vì vậy, kỹ năng giải quyết xung đột trong tổ chức sẽ giúp cho các thành viên từng bước hóa giải những xung đột mang tính đối kháng thành một góc nhìn chung mang lại lợi ích toàn diện cho doanh nghiệp. SIC gửi đến quý doanh nghiệp chương trình “Kỹ năng giải quyết xung đột” được SIC thiết kế, xây dựng nhằm đem đến cho những nhà lãnh đạo, quản lý nghệ thuật để sống chung với xung đột, phòng ngừa xung đột giải quyết khi có mâu thuẫn , xung đột và quản lý những xung đột đó vẫn tồn tại để phát triển.
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: VIDEO MARKETING
Là chủ doanh nghiệp truyền thống, người đang kinh doanh Online mà chưa biết tới Video quảng cáo. Bạn đang bỏ lỡ một vũ khí tối thượng giúp bạn thu hút và tăng tỷ lệ chốt đơn hàng cao nhất hiện nay vì: KHÁCH HÀNG THÍCH XEM HƠN ĐỌC! Lý do khiến các thông điệp nội dung sử dụng phương tiện chỉ có chữ (text) và hình ảnh của bạn giảm tương tác và kém hiệu quả. TIN THÌ MỚI MUA! Với Video bán hàng khách hàng tận mắt chứng kiến tính năng, công dụng sản phẩm, họ tin hơn và vì thế họ dễ dàng mua hàng hơn. KHÔNG CẢM XÚC THÌ ĐỪNG BÁN HÀNG! Khách hàng mua hàng chủ yếu dựa trên cảm xúc. Hiện tại Video là công cụ tốt nhất gây ấn tượng mạnh tạo cảm xúc cho người mua. TRĂM ĐỌC KHÔNG BẰNG MỘT THẤY ! Một người chỉ ghi nhớ được 10% những gì họ nghe thấy, 30% những gì họ nhìn thấy nhưng đạt tới 70% những gì họ vừa nghe thấy vừa nhìn thấy. Làm thế nào để Khai thác MỎ VÀNG TRÊN INTERNET, hô biến 1 video thông thường thành 1 video biết thu hút, biết thuyết phục, biết bán hàng? Hiểu được những điều này, SIC đã cho ra đời khóa học “VIDEO MARKETING” với phương pháp giảng dạy kết hợp lý thuyết, ví dụ và các bài tập thực hành để giúp Bạn biết cách sử dụng làm Video trong kinh doanh thành công.
Price: 3.000.000 VNĐ
Cities: Hạ Long,
Number of lessons:
Course duration: 4 buổi
Employment: No
Kỹ Năng Đàm Phán Kinh Doanh
Khoá học “Kỹ năng đàm phán kinh doanh” do SIC thiết kế và đào tạo giúp bạn hiểu về tiến trình đàm phán, sử dụng điêu luyện các kĩ thuật đàm phán, khai thác tối ưu hiệu quả các nhân tố ảnh hưởng trong đàm phán, giúp bạn trở thành một chuyên gia đàm phán kinh doanh, đem lại những hợp đồng giá trị lớn cho doanh nghiệp.
Cities: Hạ Long,
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No

Đánh giá đáng tin cậy về các khóa đào tạo Tài chính tốt nhất tại Việt Nam với những đánh giá thực tế. Tìm nơi tiếp theo của bạn cho giáo dục ngay bây giờ!