Các nhà cung cấp các khóa đào tạo tốt nhất tại Việt Nam
Các khóa đào tạo giải quyết xung đột tốt nhất gần bạn ở Việt Nam. Đánh giá với đánh giá thực tế
Khóa học Kỹ năng giải quyết xung đột
Sau khi kết thúc khoá học Kỹ năng giải quyết xung đột, các học viên sẽ có khả năng: Tìm ra bản chất, các nguồn gốc và hậu quả của xung đột trong tổ chức Đánh giá thiên hướng của bản thân trong việc giải quyết xung đột Thể hiện kỹ năng mềm dẻo và hiệu quả trong giải quyết xung đột & quản lý quan hệ
Number of lessons:
Course duration: 5 ngày
Employment: No
Nhà quản lý thực chiến
Một tổ chức doanh nghiệp muốn đi lên và đạt được các mục tiêu chung và phát triển vững mạnh thì không thể thiếu những nhà người quản lý giỏi. Điều này đòi hỏi những nhà quản lý phải tích lũy thật nhiều các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để hoành thành xuất sắc các công việc và nhiệm vụ. Họ phải có khả năng kết nối, làm việc với các nhân viên để cùng đạt được các thành tích chung cho bộ phận và mục tiêu của tổ chức, đồng thời hợp tác và hỗ trợ nhân viên làm việc thật sự năng suất và hiệu quả. Để trở thành một nhà quản lý giỏi thì xây dựng tư tưởng vững chắc là điều vô cùng quan trọng. Chỉ khi giữ vững được suy nghĩ và lý tưởng cùng nhìn về một hướng thì nhà quản lý mới có đủ động lực và khát khao để hành động. Bên cạnh đó, nhà quản lý luôn cần những kỹ năng bên lề cần thiết để sẵn sàng điều hành và điều phối nhân viên cũng như doanh nghiệp hướng đến mục tiêu cuối cùng. Đây là lý do mà các khóa học dành cho nhà quản lý đã ra đời.
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
KY NANG QUAN LY XUNG DÔT
Trong bat ky möt doanh nghiep hay to chrc nao deu tön tai nhüng mau thuän- Xung dột. Nhüng mau thuän - xung dột nay chua hán hoàn toàn có tác đông tiêu cuc đên doanh nghiệp bới nó chinh là nguôn gôc cùa moi su phát triên. Việc quàn lý sao cho múc đột mâu thuăn-xung dột trong doanh nghiệp à mức tuong đoi, vira duy tri môi truòng làm việc thân thiện, vira tạo đông lyc phát triên bån thân cho mói thânh viện là một vân dê duoc các doanh nghiệp lru tâm tim kiêm giäi pháp Khóa hoc Ký Năang Quán Lý Mau Thuan - Xung Bột" của viện Masterskills cung câp cho hoc viên các kiên thúc và ký năng phân tich tim ra bàn chât, các nguôn gõc và hậu quà xung đột cùa cá nhân trong tô chức, đánh giá và kiêm soát bàn thân trong viêc giài. quyet xung dot, the hiện ky nāng mem déo va hiệu qua trong giai quyêt xung đột nhóm & Quan ly quan hë cua to chuc
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
KÝ NANG LANH DAO DOI NHÓM
De dat duoc thành công trong môt du án, kê hoach, hay xa hon là su thành cong cùa cà một công ty, doanh nghiệp là su đóng góp công súc cua råt nhiều nguoi. Dac biêt, là của nguroi länh đao. Nguoi lānh đao nhóm së là những nguòi dan đuong, chi lôi, xác dinh các muc tiêu ro ràng đê giúp nhân viên thuc hiện đúng huóng. Thiét lâp ra những quy täc cân thiét đê có thê diêu hänh đội ngü nhân viên của minh một cách hoàn hào nhát, huớng dén những két quà đã đat ra. Nâng cao ký năng länh đạo nhóm së mang đến những thành công nhất dinh, anh huong đén su phát trien của công ty, doanh nghiêp.
Number of lessons:
Course duration: 2 ngay
Employment: No
KÝ NANG DÀM PHÁN THU'O'NG LUONG
Dam phán, thuong luong là môt phân trong cuộc sông hăng ngày nhung trong kinh doanh lai đóng vai trò cuc ký quan trong đói vói thành bai của môt to chuc - Làm thé nào de ban chinh phuc nhüững khách hàng khó tinh, yêu sách, muon kiem soát ban? -Lam thé nào đe ban thuyét phuc länh đạo, đòng nghiep đồng hành vói ban thuc thi muc tiêu công ty? - Làm thê nào sau moi lán thuong luong, ban đê lai ân tuong sâu såc và kiên tao moi quan hê làm än bén vững? De thành công trong công viêc và cuộc sông, ngoài bàn inh, tài năng, su nhay cam và dôi chút may măn, môt yêu to quan trong không thê thiều đé đat đên thành cong chinh là ký năng đàm phán. Một nguoi có ký năng đàm phán giði phài là nguoi mém děo nhu ngon co và cüng phäi cúng răn nhu một khói đá. Vua lich su lăng nghe, song đong thôi cũng phâi biểt tranh luận, thuyét phuc. Khóa hoc "Ký Näng Đàm Phán & Thuong Luong" tai Viên MasterSkills së giúp ban thành công hon trong việc đàm phán thuong luong vói đôi tác trong cuộc sóng, cüng nhu kinh doanh, rut ngan thoi gian, tiét kiệm tiên bac cüng nhu kháng dinh bàn thân và thuong hiêu cá nhân.
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP (B2B)
Khóa học sẽ giúp bạn nắm bắt và cải thiện các kỹ năng bán hàng cần thiết để nâng cao doanh số, xây dựng các mối quan hệ bền vững với khách hàng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của công ty. Nắm được quy trình và các kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả bán hàng và tăng doanh số.
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, THƯƠNG LƯỢNG
Khóa học “Kỹ năng đàm phán thương lượng" sẽ trang bị các kiến thức, công cụ, chiến lược giúp bạn chủ động trong mọi cuộc đàm phán với đối tác, đồng thời phát triển các mối quan hệ và công việc một cách tốt đẹp. Biết cách xác định vị thế, giá trị, cũng như việc xây dựng mối quan hệ để đàm phán đạt được kết quả Thắng-Thắng.
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
KỸ NĂNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ
Hiểu về tác phong làm việc chuyên nghiệp Hiểu về văn hóa công ty Nhật và người Nhật, hiểu cách tiến hành công việc trong công ty Nhật Hiểu về suy nghĩ và kì vọng của cấp trên trong công việc, qua đó giao tiếp với cấp trên hiệu quả hơn Nâng cao hiệu quả làm việc, phát huy tối đa khả năng của bản thân trong công việc.
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, THƯƠNG LƯỢNG
Khóa học “Kỹ năng đàm phán thương lượng" sẽ trang bị các kiến thức, công cụ, chiến lược giúp bạn chủ động trong mọi cuộc đàm phán với đối tác, đồng thời phát triển các mối quan hệ và công việc một cách tốt đẹp. Biết cách xác định vị thế, giá trị, cũng như việc xây dựng mối quan hệ để đàm phán đạt được kết quả Thắng-Thắng.
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
Quản trị xung đột
Mục tiêu khóa học là học hiểu rõ xung đột, quản lý xung đột bản thân và quản lý xung đột.
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
Kỹ Năng Quản Lý & Xử Lý Xung Đột
Trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày chúng ta sẽ không tránh khỏi những khi bất hòa. Điều cần thiết là phải làm thế nào để giải quyết xung đột một cách nhanh chóng, hợp lý và liên kết mọi người lại cùng hướng về một mục tiêu. Xung đột chưa hẳn hoàn toàn có tác động tiêu cực mà ngược lại nó sẽ trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển cho cá nhân và doanh nghiệp nếu như biết cách quản lý xung đột. Chính vì vậy, kỹ năng quản lý & giải quyết xung đột là điều cần thiết với mỗi cá nhân cũng như nhà quản lý doanh nghiệp. Xung đột có 2 chức năng chính là xây dựng và phá vỡ. Xung đột sẽ chỉ thực hiện chức năng xây dựng nếu như chúng ta biết quản lý chúng. Giải quyết xung đột đòi hỏi kỹ năng lãnh đạo cụ thể, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng ra quyết định.
Price: 2.300.000 đ
Number of lessons:
Course duration: 4 buổi
Employment: No
Kỹ Năng Đàm Phán Và Thương Lượng
Herb Cohen từng viết: “Thế giới là một bàn đàm phán khổng lồ và muốn hay không, bạn là một người tham dự. Bạn càng đàm phán giỏi bạn sẽ càng nhận được nhiều hơn, cho dù đó là tiền tài, danh vọng, hạnh phúc hay tình yêu”. Như vậy, có thể nói rằng Kỹ năng đàm phán thương lượng là một kỹ năng quan trọng bậc nhất trong giao tiếp của con người. Trên thương trường, ngoài bản lĩnh, tài năng, sự nhạy cảm và đôi chút may mắn, yếu tố quan trọng không thể thiếu để đạt đến thành công chính là kỹ năng đàm phán. Đàm phán là một phương cách gắn kết nhằm thỏa mãn vấn đề đặt ra trong mối quan hệ hơn là sự mặc cả, bởi nó cần sự thấu hiểu và hợp tác, thỏa thuận giữa hai bên. Nếu bạn muốn thành công hơn, hạnh phúc hơn, giàu có hơn, hãy trang bị, rèn luyện cho mình kỹ năng đàm phán mỗi ngày để mình sẽ không bị rơi vào thế “gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây”. Chương trình đào tạo khóa học “Kỹ năng Đàm Phán Thương Lượng – Negotiation Skills” sẽ chia sẻ với Anh/Chị những điều trên.
Price: 2.300.000 đ
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
Professional selling skills
Sự tự tin khi bán hàng bắt nguồn từ việc hiểu rõ sản phẩm, khách hàng và ‘quy trình bán hàng’. Khóa đào tạo 2 ngày này được thiết kế để cung cấp cho nhân viên bán hàng các kỹ năng và năng lực chính cần thiết để trở thành những người xây dựng mối quan hệ hiệu quả và có thể đạt được kết quả bán hàng cao liên tục. Khóa học này bao gồm một số hoạt động cá nhân và nhóm được thiết kế để giúp người tham gia thực hành kỹ năng bán hàng của họ.
Price: 5,400,000 VNĐ
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
HR for Non-HR Managers
Khóa học được thiết kế dành cho quản lý nhân sự không chuyên, đặc biệt dành cho những cá nhân còn ít kinh nghiệm giải quyết những vấn đề liên quan đến nhân sự trong tương lai.
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
FINANCE FOR NON FINANCIAL MANAGERS
Khóa học này được thiết kế cho các nhà quản lý phi tài chính trong mọi lĩnh vực chức năng, những người cần hiểu ngôn ngữ và các nguyên tắc cơ bản của tài chính trong các tổ chức và những người muốn cảm thấy tự tin khi chuẩn bị ngân sách.
Price: 7.600.000 VND
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT
Xung đột hiện diện trong tất cả các tổ chức. Trong nhiều tình huống mà mọi người đang tương tác với nhau, có khả năng xảy ra bất đồng, thách thức và xung đột. Quản lý xung đột một cách khéo léo và mang tính xây dựng vừa có giá trị vừa cần thiết trong việc tạo cơ hội cho sự thay đổi và phát triển tích cực trong tổ chức.
Price: 6,400,000
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột
Xung đột nảy sinh trong công việc là điều không thể tránh khỏi, có thể xảy ra ở mọi cấp độ trong một doanh nghiệp. Những con người khác nhau với những mục đích và lợi ích khác nhau có thể dẫn đến xung đột. Khi xung đột không được giải quyết hay giải quyết không thỏa đáng sẽ đẩy doanh nghiệp vào tình trạng hỗn loạn, kém hiệu quả. Tuy nhiên, nếu biết cách quản lý một cách khoa học, mâu thuẫn – xung đột có thể trở thành động lực mang tính đột phá cho sự phát triển doanh nghiệp. Qua chương trình đào tạo “Kỹ năng giải quyết xung đột”, SmartSkills sẽ giúp các học viên kiểm soát được xung đột, nhận diện nguồn gốc nảy sinh và các bước giải quyết và quản lý một cách hợp lý và hiệu quả nhất.
Number of lessons:
Course duration: 2 ngày
Employment: No
Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung
Khóa học được thiết kế trên cơ sở kết hợp lý thuyết & thực hành với các điểm trọng tâm được xây dựng trên nhu cầu phát triển năng lực của đội ngũ quản lý cấp cơ sở & cấp trung của doanh nghiệp. Thông qua việc giới thiệu các khái niệm & quan điểm tiên tiến về quản lý được lồng vào bối cảnh thực tế của môi trường kinh doanh hiện nay, học viên sẽ được trải nghiệm & rút ra những bài học cho riêng mình để có thể thực hiện tốt những nhiệm vụ quan trọng của nhà quản lý cấp cơ sở: Lập kế hoạch; Tổ chức công việc; Đào tạo & Huấn luyện; Giám sát & Đánh giá hiệu quả công việc; Động viên nhân viên trong điều hành công việc để đạt được mục tiêu.
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
Quản Lý Tài Chính Cá Nhân
Quản lý tài chính cá nhân là một trong những việc quan trọng nhất của cuộc sống mỗi người. Nhưng một thực tế ở Việt Nam, có rất ít người nghĩ đến việc quản lý tiền của mình như thế nào vì “Quản lý tài chính cá nhân” chưa bao giờ được thiết kế giảng dạy ở các cấp học. Và bạn có biết, một trong những bí quyết làm giàu của các đại gia, tỷ phú là họ biết cách quản lý tài chính tốt?
Price: 2.500.000 VNĐ
Number of lessons:
Course duration: 4 tháng
Employment: No
Kỹ Năng Giải Quyết Xung Đột
Trong bất kỳ một doanh nghiệp hay tổ chức nào đều tồn tại những mâu thuẫn – xung đột. Những con người khác nhau với những mục đích và lợi ích khác nhau có thể dẫn đến xung đột. Khi xung đột không được giải quyết hay giải quyết không thỏa đáng sẽ đẩy doanh nghiệp vào tình trạng hỗn loạn, kém hiệu quả. Vì vậy, kỹ năng giải quyết xung đột trong tổ chức sẽ giúp cho các thành viên từng bước hóa giải những xung đột mang tính đối kháng thành một góc nhìn chung mang lại lợi ích toàn diện cho doanh nghiệp. SIC gửi đến quý doanh nghiệp chương trình “Kỹ năng giải quyết xung đột” được SIC thiết kế, xây dựng nhằm đem đến cho những nhà lãnh đạo, quản lý nghệ thuật để sống chung với xung đột, phòng ngừa xung đột giải quyết khi có mâu thuẫn , xung đột và quản lý những xung đột đó vẫn tồn tại để phát triển.
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: VIDEO MARKETING
Là chủ doanh nghiệp truyền thống, người đang kinh doanh Online mà chưa biết tới Video quảng cáo. Bạn đang bỏ lỡ một vũ khí tối thượng giúp bạn thu hút và tăng tỷ lệ chốt đơn hàng cao nhất hiện nay vì: KHÁCH HÀNG THÍCH XEM HƠN ĐỌC! Lý do khiến các thông điệp nội dung sử dụng phương tiện chỉ có chữ (text) và hình ảnh của bạn giảm tương tác và kém hiệu quả. TIN THÌ MỚI MUA! Với Video bán hàng khách hàng tận mắt chứng kiến tính năng, công dụng sản phẩm, họ tin hơn và vì thế họ dễ dàng mua hàng hơn. KHÔNG CẢM XÚC THÌ ĐỪNG BÁN HÀNG! Khách hàng mua hàng chủ yếu dựa trên cảm xúc. Hiện tại Video là công cụ tốt nhất gây ấn tượng mạnh tạo cảm xúc cho người mua. TRĂM ĐỌC KHÔNG BẰNG MỘT THẤY ! Một người chỉ ghi nhớ được 10% những gì họ nghe thấy, 30% những gì họ nhìn thấy nhưng đạt tới 70% những gì họ vừa nghe thấy vừa nhìn thấy. Làm thế nào để Khai thác MỎ VÀNG TRÊN INTERNET, hô biến 1 video thông thường thành 1 video biết thu hút, biết thuyết phục, biết bán hàng? Hiểu được những điều này, SIC đã cho ra đời khóa học “VIDEO MARKETING” với phương pháp giảng dạy kết hợp lý thuyết, ví dụ và các bài tập thực hành để giúp Bạn biết cách sử dụng làm Video trong kinh doanh thành công.
Price: 3.000.000 VNĐ
Cities: Hạ Long,
Number of lessons:
Course duration: 4 buổi
Employment: No
Kỹ Năng Đàm Phán Kinh Doanh
Khoá học “Kỹ năng đàm phán kinh doanh” do SIC thiết kế và đào tạo giúp bạn hiểu về tiến trình đàm phán, sử dụng điêu luyện các kĩ thuật đàm phán, khai thác tối ưu hiệu quả các nhân tố ảnh hưởng trong đàm phán, giúp bạn trở thành một chuyên gia đàm phán kinh doanh, đem lại những hợp đồng giá trị lớn cho doanh nghiệp.
Cities: Hạ Long,
Number of lessons:
Course duration:
Employment: No

Đánh giá đáng tin cậy về các khóa đào tạo Giải quyết xung đột tại Việt Nam với các đánh giá thực tế. Tìm nơi tiếp theo của bạn cho giáo dục ngay bây giờ!